Seçimli Genel Kurul Toplantısı

5 Haziran 2015 Cuma saat 19: 00 Taksim Point Hotel
 Bilindiği gibi Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin 30 Nisan 2015 tarihinde Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu için seçim yapılmıştı. Yeni Yönetim kurulu 12 Mayıs 2015 tarihinde yeniden seçim kararı almıştır. Bu nedenle Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin olağanüstü  Genel Kurulu 05 Haziran Cuma 2015 tarihinde saat 19.00 da TAKSİM POİNT  OTEL’DE yapılacaktır. 

Seçim nedeniyle toplantıda Olgu sunumu yapılmayacaktır. Dernek Üye Listesi güncellenmiş olup üye kayıt defterinde adı olmayan meslektaşlarımızın seçimde oy kullanmaları mümkün olmayacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur. 

1.     Açılış ve Yoklama
2.     Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3.     Saygı duruşu
4.     Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi
5.     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
6.     Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7.     Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedeklerinin seçimi
8.     Dilekler ve temenniler
9.     Kapanış

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ
Toplantı usulü
Madde 15 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.