Güzellik merkezleri ve salonlarındaki tıbbî uygulamalar

Yeni ayaktan teşhis ve tedavi yönetmeliğine göre dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanları dışında hiç kimse uygulama yapamayacak

EK MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler ve salonlarda, her NE surette olursa olsun tıbbî uygulamaların yapılması ve tıbbî cihazların kullanılması yasaktır. Bu yönde tıbbî uygulama kapsamındaki işlemlerin tamamı, "güzellik veya estetik" ifadeleri kullanılmaksızın ve/veya ayrı bir ünite kurulmaksızın, hastaneler veya bu Yönetmeliğe göre açılmış tıp merkezleri bünyesinde yetki sahasına göre dermatoloji ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanlık dallarının tıbbî uygulaması şeklinde yapılır.

(2) Güzellik salonlarında güzellik uzmanları sadece, gördükleri meslekî eğitim müfredatı çerçevesinde meslekî uygulama yaparlar. Tıbbî mahiyette işlem yapıldığı, tıbbî cihaz bulundurulduğu herhangi bir şekilde tespit edilen güzellik salonu işletmecisi ve tıbbî işlemi tatbik Eden çalışan hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.