Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun 28 Şubat 2008 tarihinde yaptığı toplantı sonucu

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğini Doç. Dr Emel Güngör temsil etmiştir.

KARARLAR
Uzmanlık Dernekleri Temsilcilerinin katılımı ile 26 Şubat 2008 tarihinde Türk Tabipleri Birliğinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 15 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruşları Yönetmeliği hükümlerinin hekimlere ve sağlık hizmetine etkileri değerlendirilmiştir.

Toplantıda söz alan dernek temsilcileri tarafından eleştirilen düzenlemeler belli başlıklar altında toplanmıştır. Toplantı bitiminde yine temsilciler tarafından bu toplantıda dile getirilen ağırlıklı noktaların bir tutanak haline getirilerek uzmanlık derneklerine iletilmesi, uzmanlık dernekleri tarafından eleştiri konuları ve varsa ilave konularda görüşlerini en geç 10 günlük bir süre içinde TTB'ne bildirmesinde hemfikir olunmuştur.  İletilen görüşlerin hukuksal girişimler de dahil olmak üzere bu alanda yürütülecek çalışmalarda değerlendirilmesi benimsenmiştir. Bu nedenle aşağıda anılan toplantıda ortaklaşılan eleştiri konuları başlıklar halinde yer almaktadır. Görüşlerinizin 10 gün içinde Türk Tabipleri Birliği'ne bildirilmesi gereğini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
                                                                                                         
Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter


Eleştiri Başlıkları:

  1.  Muayenehanelerde cerrahi ve girişimsel işlemlerin yapılması yasaklanmıştır. Oysa bir çok uzmanlık alanında muayenehanelerde yapılabilen işlemler girişimsel işlemler içinde yer almaktadır. Bu konuda bilimsel bir ölçüt olmaksızın getirilen yasaklama hekimlerin mesleki uğraşlarını daraltacağı gibi serbest hekimlik faaliyetini de önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır.
  2.  Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti verilen Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği hazırlarken, bir kısım uzmanlık alanları ya da bazı hastalık veya işlemlerle ilgili yine kendisi tarafından çıkarılmış diğer yönetmelikler ve o alanların gereklilikleri dikkate alınmamış, çelişkili düzenlemeler yapılmıştır.
  3.  Bazı uzmanlık alanlarında hekimlerin muayenehanelerine gelen hastaları özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde takip etme gereklilikleri dikkate alınmamış, böylece hekimlere yasak getirilirken hastaların hekim seçme hakları da göz ardı edilmiştir.
  4. Hekimlerin çalışıp çalışamayacağı yerler yönünden çelişkili düzenleme yapılmış, çalışma sınırlandırmaları muğlak bırakılmıştır.
  5.  Tıp merkezi poliklinik ve muayenehaneye ilişkin kavramlar açık ve anlaşılır olmadığı gibi yönetmelik içinde birbiri ile karıştırılmakta aynı şekilde yasaklarda da bir karmaşa bulunmaktadır.
  6.  Sağlık kuruluşu açmak için getirilen sınırlamaların kapsamı somut olmadığı gibi, aynı şekilde mali yeterlilik aranmasına ilişkin objektif ölçütler getirilmediğinden belli sermaye gruplarına yönelik işlemlere olanak veren bir zemin yaratılmıştır.