Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Dair Yönetmeliğe 'Yürütmeyi Durdurma'

 

15.02.2008 tarih ve 26788 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Birliğimizce açılan davada Danıştay 10.Dairesi tarafından E.2008/2745 sayılı kararla istemimiz kısmen kabul edilerek kimi maddelerin yürütmesi durdurulmuştur.

Bu maddeler ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin gerekçeler şöyledir. Yönetmeliğin;

 •  "Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere açılan, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmadığı işyeri" olarak tanımlandığı 7. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesi muayenehanede yapılamayacak cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin neleri içerdiğinin açıkça belirlenmediği,
   
 •  "21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezleri, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilen şartları taşıyan acil ünitesini kurarlar." düzenlemesini içeren 24. maddenin 1.fıkrası ile aynı maddenin 3.fıkrasında yer alan "Poliklinikler ile birinci fıkrada belirtilenler haricindeki tıp merkezleri, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirlenen asgari malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurulur." düzenlenmesinin yürütmesi acil odasında bulunması gereken malzeme ve ilaçlar belirlenmeksizin alt düzenleyici işleme yollamada bulunduğu,
   
 • "Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydıyla, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilen temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikler, 992 sayılı Kanun ile 3153 sayılı Kanun uyarınca ruhsat alınmaksızın yapılabilir." düzenlemesini içeren 25. maddesinin 1. fıkrasının yürütmesi laboratuar ve radyolojik tetkiklerin kapsamının Yönetmelikte açıkça belirlenmeyip Tebliğe bıraktığı,
   
 • "Tıp merkezlerinde, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilenler haricindeki  cerrahi müdahaleler yapılamaz." şeklindeki 31. maddenin "j" bendinin yürütmesi 38. maddede öngörülen Tebliğe yollamada bulunduğu,
   
 • Hangi konuların Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğle düzenleneceğini gösteren 38. maddesinin yürütmesi belirtilen konuların düzenlenmesinin Yönetmelikten daha alt bir düzenlemeye bırakılamayacağı, idarenin belli bir konuyu düzenledikten sonra bu düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili genelge, tebliğ gibi alt düzenlemeler yapmasının mümkün olacağı,
   
 •  Önceki Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının, Bakanlıkça çıkarılacağı belirtilen Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorunda olduğunu, tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan planlamaya uyulmasının zorunlu olduğunu, dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgelerinin iptal edileceğini düzenleyen Geçici 2. maddenin 2. fıkrasının yürütmesi sağlık kuruluşlarında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tabip sayısında meydana gelebilecek eksilmelerin giderilmesine olanak sağlamak yerine henüz çıkmamış Tebliğ hükmüne yine henüz Bakanlıkça yapılmamış planlamaya yollamada bulunduğu ve de tabip sayılarındaki eksilmeleri gidermeye olanak tanımadığı,
   
 •  Yine Ek-6'nın Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler başlıklı ikinci bölümünün 2,5,7,8,10 ve 13. maddeleri ile aynı ekin Bina ve Sabit Tesislere Esas Bilgi ve Belgeler başlıklı üçüncü bölümünün 8,9 ve 10. maddelerinin yürütmesi hukuka aykırı bulunan 38. madde düzenlemesine yollamada bulunarak düzenlendiği gerekçesiyle yürütmesini durdurulmuştur.

TBB web sitesinden alınmıştır.
http://www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/hukuk-haberleri/124-hukuk/1138-hukuk