Deri Ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlarının Sık Yazmak Zorunda Oldukları Prospektus(Endikasyon) Dışı İlaçlar Listesi

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanlarının sık yazmak zorunda oldukları prospektüs (endikasyon) dışı aşağıdaki ilaç listesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI UZMANLARININ SIK YAZMAK ZORUNDA OLDUKLARI PROSPEKTUS(ENDİKASYON) DIŞI İLAÇLAR LİSTESİ

Pimecrolimus topikal formu için 
1-Vitiligo 
2- Seboreik dermatit 
3- İnatçı ve rekürren kontakt dermatit 
4- Psoriazis 
5- Diskoid Lupus Eritemetozus  
6- Liken skleroatrofik 
7- Oral liken planus 
8- Liken planus

Finasterid ( 5 alfa redüktaz inhibitörleri) 
1- İdiopatik Hirşutizm 
2- Hirşutizm + Akne Vulgaris 
3- Androgenetik alopesi

Cyproterone acetate and ethinyl estradiol (Diane 35) 
1- Hirşutizm + Akne vulgaris

Metforin 
1- Hirşutizm + Obesite + Polistik Over Sendromu

Botolinum Toxin A (Botox) 
1- Palmoplantar Hiperhidroz, aksillar hiperhidroz, bramhidroz, kromhidroz

Siklosporin ( Sandimmun Neoral) 
1- Alopesia Üniversalis, Alopesi Areata(inatçı) 
2- Kronik Otoimmün Ürtiker (antihistaminik, antienflamatuar ilaçlara yanıt vermeyen şiddetli       kronik ürtiker) 
3- Lichen planus (yaydın, geleneksel tedavilere dirençli) 
4- Pyoderma gangrenozum 
5- İlaç hipersensitive sendrımu 
6- Vaskülitler 

İmiquimod 
1- Yüzeysel Bazal Hücreli Karsinom 
2- Mikozis Fungoides( Tek veya az sayıda plak) 
3- Mollukum kontagizum 
4- Verruka plana 
5- Aktinik keratoz

Mikofenotal Motefil- Mikofenolat Sodyum 
1- Pemfigus 
2- Diğer Dirençli Otoimmun büllöz dermatozlarda (pemfigoid) 
3- Dirençli ve yaygın liken 
4- Piyoderma gangrenozum 
5- Kr. Ürtiker( antihistaminik, antienflamatuar ilaçlara yanıt vermeyen, şiddetli) 
6- Vaskülitler

Minoxidil solüsyon %2- topikal 
1- Kadınlarda Androgenetik Alopesi tedavisinde

Lökotrien reseptör antagonistleri (Montelukast, Zafirlukast) 
1- Kronik İdiopatik Ürtiker( Dirençli)

Glycopyrolate ( Antikolinerjik)- topikal veya sistemik 
1- Hiperhidroz tedavisi

Metotrexate ( Emthexate) 
1- Behçet hastalığı 
2- Psoriazis 
3- Kronik dirençli ekzemalar 
4- Dermatomyozit 
5- Sarkoidozis

Kalsiyum Kanal blokerleri oral 
1- Raynoud fenomeni

Nitrogliserin patch 
1- Raynoud fenomeni

Bosentan 
1- Sistemik Skleroderma + Raynoud fenomeni (İskemik digital ülserlerin önlenmesinde)

Allopurinol (Ürikoliz) 
1- Psoriazis

Mukopolisakkarid Polisülfat ( Hirudoid fort krem) 
1- Alopesi Areata (folikül stimüle edici olarak)

Oral kortikosteroid 
1- Alopesi Areata

İntravenöz İmmunglobulin 
1- Toksik Epidermal nekroliz 
2- Otoimmun Büllöz hastalıklar 
3- Kollajen doku hastalıkları

Kortikosteroidli spreyler- Triamsinolon Asetonid ( Nasacort v.b) 
1- Oral Aflar 
2- Pemfigus

Enoxaparin Sodyum (düşük dozda) 
1- Lichen planus

İnfliksimab 
1- Behçet hastalığı 
2- Hidradenitis süpürativa (diğer tedavilere dirençli) 
3- Pyoderma gangrenosum 

Filgrastim (GM- CSF) Neupogen 
1- Kronik dirençli bacak ülserleri 
2- PAN gibi vaskülite bağlı dirençli ülserler 

Monoklonal Antikorlar( Rituximab) 
1- Dirençli Pemfigus formları

Beksaroten 
1- Mikozis fungoides(yaygın infiltre plakları olan)

Denileukin Diftitoks 
1- Mikozis fungoides(yaygın infiltre plakları olan) 

Talidomid ( Thalidomide Pharmion) 
1- Dirençli Oral Aftlar ( Behçet hastalığı dahil) 
2- Lichen Amiloidozis 
3- Diğer dirençli Nötrofilik Dermatozlar 
4- Dirençli yaygın diskoid lupus

Anthralin + Salisilik asit (psoraks krem-pomad) 
1- Alopesi Areata 
2- Vitiligo

Kalsipotriol (PSORCUTAN POMAD- KREM) 
1- Alopesi Areata 
2- Vitiligo

Spironolakton (Aldactone) 
1- Hirşutizm 
2- Androgenetik alopesi

Amoksisilin- Klavulanik Asit 
1- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Levamizol draje 
1- Behçet hastalığı 
2- Rekürren Orafl Aft 
3- Kronik Rekürren Stomatit (Herpes simplekse bağlı) bağlı olmayan

Ornidazol- Metranidazol 
1- Kistik Akne 
2- Akne Rosasea

Hydroxyurea ( Hydrea) 
1- Psoriazis

Tetrasiklin- Doksisiklin 
1- Pitiriazis likenoides akuta 
2- Pruriga pigmentoz 
3- Gougerot –Carteaud sendromu

Dapson 
1- Dermatitis herpetiformis 
2- Subkorneal Püstüler Dermatoz(Sneddon- Wilkinson hastalığı) 
3-Pemfigus 
4- Wells sendromu 
5- Ürtikeryal vaskülit 
6- Eritema elevatum diutinum 
7- Behçet Hastalığı 
8- Vaskülit (Lökositoklastik vaskülit) 
9- Pannikülit 
10- Kr şiddetli, antihistaminiklere yanıtsız ürtiker

Kolşisin ( COLCHICUM- DISPERT Draje) 
1- Psoriazis 
2- Rekürren oral aft (nedeni bilinmeyen) 
3- Otoimmün kronik Hastalıklar ( Sekonder amiloidozu önlemek için) 
4- Eritema nodozum 
5- Vaskülit(Lökositoklastik) 
6- Behçet hastalığı 
7- Nötrofilik dermatozlar

Klorokin- Hidroksiklorokin 
1- Polimorf ışık erüpsiyonu 
2- Diskoid ve Sistemik lupus eritematozus 
3- Morfea 
4- Jeneralize granüloma annülara 
5- livecle vaskülopati 
6- Liken planus, oral liken planus 
7- Nötrofilik Dermatozlar

İsotretinoin 
1- Akne Rosasea 
2- Kseroderma Pigmentosum 
3- Papüler müsinöz 
4- Diskeratozis konjenita 
5- Oral liken planus 
6- Hidradenitis sürürativa

Gabapentin (gabateva- neurontin) – Pregabalin (lyrrca) 
1- Postherpetik Nevralji ( Dermatolog tarafından reçetelenebilmesi) Glossodynia, Vulvodynra

İnterferon alfa 2a 
1- Behçet Hastalığı 
2- Kaposi Sarkomu ( AIDS' e eşlik eden ve etmeyen) 
3- Sistemik Skleroz 
4- Mikozis fungoides, Sezary sendromu ( kutanöz T hücreli lenfoma) 
5- Bazal hücreli karsinom 
6- HPV enfeksiyonları 
7- Keloid( İnralezyonel)

Asitretin ( Neotigason) 
1- Mikozis Fungoides( Transplant sonrası deri kanseri profilaksisi) 
2- Kseroderma Pigmentosum 
3- HPV enfeksiyonları 
4- Yaygın aktinik keratoz 
5- Yaygın keratoakantom

Azatiyoprin ( İmuran) 
1- Behçet hastalığı ( dirençli, atopik dermatit) 
2- Pemfigus, Büllöz pemfigoid gibi otoimmun büllöz hastalıklar (Kr. Aktink dermatit)

İloprost ( Prostosiklin I2 analoğu) 
1- Sistemik sklerozla ilişkili Raynoud fenomeni ( İskemik digital ülserlerin önlenmesinde)