Tam Gün Hakkında

 

Sayın Başkan,

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tam Gün” çalışmaya dair yasa tasarısı, son zamanlarda yeniden gündemde yer almaktadır. Son olarak, 29 Ocak 2009 tarihinde yapılacak YÖK Genel Kurulu’nda Tam Gün Yasa Tasarısı taslağının görüşüleceği öğrenilmiştir. TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak, daha önce de açıkladığımız Tam Gün Yasa Tasarısı üzerine olan görüşlerimizi, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve kamuoyu ile paylaşmayı gerekli gördük. Ekte yer alan açıklamamıza derneğinizin web sayfasında yer vermeniz, görüşlerimizin geniş bir hekim kitlesine ulaşmasını sağlayarak, haklı olduğumuz bu alanda bizi daha da güçlü kılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Raşit Tükel

TTB-UDEK Başkanı


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU’NUN TAM GÜN YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve son zamanlarda yeniden gündemde olan “Tam Gün” çalışmaya dair yasa tasarısı üzerine, aşağıda yer alan görüşlerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmayı gerekli gördük.

 1.  Geçmiş dönemlerde kamu kurumlarında uygulanan tam süre çalışma zorunluluğu, başta tam gün ve eğitici tazminatı olmak üzere çeşitli kazanımlar getirmiştir. Ancak, daha sonra, bunların karşılanamamasını da içeren bir dizi sorun nedeniyle yarı zamanlı çalışmaya yeniden izin verilmiştir. Yeni bir düzenlemeye gidilerek, güvencesiz ve kaynağının ne olacağı belirsiz bir ücretlendirmeyle bugün getirilmek istenen tam gün çalışma zorunluluğunu bu şekliyle kabul etmek mümkün değildir.
   
 2.  Ülkemizde sağlıktaki temel sorunların başında, çıkarılacak yeni yasalarla, kamu ile özel sağlık kurumu ayrımının kaldırılarak, kamunun özel sağlık kuruluşu anlayışına uygun olarak yapılandırılması gelmektedir. Gündemdeki yasal düzenlemeler;
 •      Genel Sağlık Sigortası ile sadece prim ödeyebileceklere sınırlı bir sağlık hizmetinin sunulması,
 •      Kamu Hastane Birlikleri yasası ile kamu hastanelerinin “şirketleştirilmesi”,
 •     Sosyal Güvenlik Kurumu’nun muayenehanelerle anlaşma yapmaması ve son çıkan yönetmelikle Tıp  Merkezleri ve Polikliniklerin kapanma durumuna gelmesi,
 •      Tam Gün yasasıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında ve üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin özlük hakları bakımından güvencesiz kalmasını getirecektir.

Tüm bu düzenlemeler, hekimlerin yanı sıra diğer sağlık çalışanları, üniversite ve Sağlık Bakanlığı eğiticileri ve sonuçta sağlık hizmetlerinin sunumu ve toplum sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturacaktır.

Bu koşullarda gündeme getirilen tam gün/tek iş uygulamasıyla;

 • özelde büyük hastane zincirlerine, kamuda özelleştirilme yolundaki üniversite ve devlet hastanelerine ucuz iş gücü sağlanacak;
 • hekimler düşük ücretle ve güvencesiz olarak çalışmaya zorlanacak;
 • tıp ve uzmanlık eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yerine, üniversite ve eğitim hastanelerinde döner sermayeye daha çok kazanç sağlamak için performans yöntemiyle daha fazla işlem yapılması hedeflenecek;
 • eğitici niteliği taşıyan belirli bir orandaki hekimin kurumlarından ayrılmalarına yol açarak tıp eğitimi olumsuz etkilenecektir

Sadece kamuda çalışmayı tercih eden öğretim üyeleri ve hekimler nitelikli emeklerinin karşılığında performansa dayalı ödeme değil, özlük haklarının en üst düzeyde tutulduğu güvenceli ücret ile teşvik edilmelidir.

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak, getirilmek istenen TAM GÜN çalışma düzeninin bu şekliyle ülkemizin yararına olmayacağını ifade ediyor; yukarıda ifade ettiğimiz görüşlerimiz doğrultusunda hükümeti bir an önce bu Yasa Tasarısı’ndan vazgeçmeye çağırıyor; bunun yerine hekimler ve diğer sağlık çalışanları için; emekliliğe yansıyan, kalıcı özlük hakları ve insani yaşam koşulları yaratan, özelde çalışanlara da diledikleri kurumda çalışma olanağı sağlayan, emeğe saygının gösterildiği bir düzenlemeden yana olduğumuzu bildiriyoruz.