Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

"Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" üzerine görüşler:

1. Yazılı mesleki bilim sınavı her koşulda ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle. Yönetmelikle yer alan ve ÖSYM'ye yapılan müracaata, 1 ay içinde cevap verilmemesi veya sınavın 6 ay içinde yapılamayacağının bildirilmesi durumunda yazılı mesleki bilim sınavı Bakanlıkça yapılabileceğini ya da Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birine yaptırılabileceğini belirleyen Madde 8.2 kaldırılmalıdır.

2. Şef yardımcısı kadrosu için aranan Özel şartlarda (Madde 5.4,a), sınav tarihi itibariyle, ana dallarda sınava girenler için, ilgili ana dalda en az S yıl; yan dallarda sınava girenler için, ilgili yan dalda en az üç yıl uzman ve aktif eğitici olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek koşulu yer almalıdır.

3. Klinik şef kadrosu için aranan özel şanlarda (Madde 5.5.a), sınav tarihi itibariyle, ana dallarda sınava girenler için, ilgili ana dalda en az on yıl; yan dallarda sınava girenler için, ilgili yan dalda en az altı yıl uzman ve aktif eğitici olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek koşulu yer almalıdır.

4. Şef yardımcısı ve klinik şef kadroları için aranan Özel şartlar (Madde 5.4.b ve Madde 5.5-b) ve sözlü sınav jüri üyesi belirleme koşulları (Madde 9.1) tanımlanırken, bilimsel çalışmaların yayımlandığı dergilerin kayıtlı olduğu uluslararası endeksler arasında 'pubmed'in de yer alması uygun olacaktır.

5. Şef yardımcısı ve klinik şefi kadrosu için aranan özel şartlar arasına, bilimsel çalışma ve eserlerin yanı sıra, adayların uzmanlık alanları ile ilgili yaptıkları mesleki çalışmaları gösterir eğitim dosyası da eklenmeli ve bu çalışmalar değerlendirme unsuru olarak dikkate alınmalıdır.

6. Yazılı mesleki bilim sınavında öngörülen barajı aşan adaylar yönünden sınav sonuçlan üç yıl süre ile geçerli sayılmalı ve adaylar üç yıl içinde açılacak kadrolara ilişkin sözlü sınavlara başvurabilmelidir.

7. üçüncü aşamada jüriler tarafından yapılacak sınav yönünden aşağıdaki değişiklik ve ilavelerin yapılması önem taşımaktadır.

a. Jüriler üç yerine beş kişiden oluşmalıdır. Beş kişilik Jüri değerlendirmenin niteliği ve nesnelliği yönünden önemli olduğu gibi üniversitelerdeki jüri değerlendirme sistemi ile uyumlu olacaktır.

b. Adayların Jüriler tarafından değerlendirilmesi yöntemine ilişkin nesnel ölçütler kullanılmalıdır. Bu kapsamda değerlendirmenin yapılacağı süre, her jüri üyesinin diğer üyelerden gizli olarak değerlendirmesini yapması gibi hükümlere Yönetmelikte yer verilmelidir. Jüri raporlarının gerekçeli olacağı belirtilmeli ve gerekçenin hangi değerlendirme ölçütleri üzerinden oluşturulacağına yönelik olarak da bir değerlendirme formu oluşturulmalıdır.

8. Yönetmelikle ilgili yukarıda belirtilen değişiklik önerilerine ek olarak, aşağıda yer alan koşullar ivedilikle sağlanmalıdır.

a. Eğitim hastanelerinde mevcut olan tür» açık kadrolar ilan edilmelidir.

b. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu oluşturulup, eğitim kurumlarının yetkilendirilmesini de içerecek şekilde bu komisyona işlerlik kazandıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından, özellikle de son dönemde açılan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin uzmanlık eğitimi verme koşullarını karşılayıp karşılamadıkları değerlendirilmeli, söz konusu koşullan karalamayan ve eğitim hastanesi olarak yetkilendirilmeyen hastaneler için kadro ilanında bulunulmamalıdır.

e. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak atama yolu ile eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcısı olarak görevlendirilen hekimlerin, diğer hekimlerle birlikte bu sınavlara girmeleri sağlanmalı; bu sınavlarda başarılı olan hekimler daha önce atandıkları şef ya da şef yardımcılığı görevlerine devam ederken, başarısız olanlar bu görevlerinden alınmalıdırlar.